Иелер хуну-биле хундулуг аваларывыс!

События

28 Ноя.

Иелер хуну-биле хундулуг аваларывыс!

Бисти чырык чер кырынга чаяган, амыдыралга чаагай ажыл-херектер кылырынга ооредип турар, кижинин эн эки шынарын бистерге хевирлеп, чуртталганын улуг делгем оруунче удеп турар аваларывыска, иелеривиске, кырган-аваларывыска байыр чедирип тур бис!